காத்திருக்கிறேன்!!


திருவிழாவில்
தொலைந்த
குழந்தையின்
கண்கள் தேடும்
பெற்றோர்
கடைசி பேருந்தை
கணத்தில் தவறவிட்ட‌
ஒருவனின் கண்கள்
தேடும் அவசர‌ உத‌வி
தேர்வு முடிவுக‌ள் நாளித‌ழில்
தேர்வு எண்
தேடும் சராச‌ரி
மாணவ‌ன்
என‌ ம‌ன‌த்திரையில்
ஒருவ‌ர் பின் ஒருவ‌ர்
க‌டந்து செல்லும்
அபத்த‌ சூழ்நிலையில்
வெளி அழைப்புகள்
செல்லாத‌
செயலற்ற
அலைபேசியில் உன்
அழைப்புக்காகக்
காத்துக்
கொண்டிருக்கின்றேன்
கண்மணியே!!
**********************

1 comments:

Mohamed said...

nice...

Related Posts with Thumbnails