2010 - ஒரு சாதனையும் ஒரு வேதனையும்

சாதனை
எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. :)

வேதனை

எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. :(

********

அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Related Posts with Thumbnails